Disclaimer

Disclaimer Website

De Fraeylema Koetsentocht Slochteren, hierna te noemen de Fraeylema Koetsentocht, verleent u hierbij toegang tot www.fraeylemakoetsentocht.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Fraeylema Koetsentocht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Fraeylema Koetsentocht spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fraeylema Koetsentocht nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fraeylema Koetsentocht .
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fraeylema Koetsentocht , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij de productie van deze website is, voorzover geen gebruik is van eigen fotomateriaal, of materiaal door de rechthebbenden ons ter beschikking gesteld, gepoogd alleen foto’s en afbeeldingen te gebruiken die in de “public domain” te verkrijgen zijn. Mocht u desondanks menen dat wij inbreuk maken op uw rechten verzoeken wij u ons dit per email te laten weten, zodat wij de gebruikte foto of afbeelding kunnen verwijderen.

Deelname aan de Fraeylema Koetsentocht

  • Deelname aan de koetsentocht is voor authentiek gerij en/of replica´s na oud model, ook andere aanspanningen zijn van harte welkom, zoals Oogstwagen, boerengerij, bakkerswagens enz enz..
  • Als deelnemer betaalt u geen inschrijfgeld
  • Tijdens de tocht wordt u een uitgebreide lunch en een nazit aangeboden
  • Iedere deelnemer ontvangt een mooie herinnering
  • Er zijn schitterende prijzen te verdienen voor enkel- en dubbelspan
  • Voor deelnemers die verder dan 150 km moeten reizen is een overnachting op de boerderij te verzorgen voor mens en paard.
  • Dit evenement wordt georganiseerd met toestemming en samenwerking van/met de NVTG. De Fraeylema Koetsentocht te Slochteren is een Concours Traditionele Aanspanningen (CTA) van de NVTG.

Presenteer uw aanspanning eens aan de juryleden van de NVTG

Aansprakelijkheid:

Door inschrijving voor de Fraeylema Koetsentocht bevestigt de deelnemer minimaal een WA-verzekering te hebben en te voldoen aan de hieronder beschreven wettelijke regels.Voor, tijdens en na het evenement kan de organisatie geen verantwoordelijkheid nemen voor diefstal, verlies van goederen of schade.

Uitsluiting van deelname

De Stichting Fraeylema Koetsentocht Slochteren en / of de juryleden van de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij (NVTG) kunnen ongeacht of de deelnemers zich presenteert aan de jury voor aanvang van de tocht de aanspanningen controlereb. De Stichting Fraeylema Koetsentocht Slochteren behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten, indien naar zijn oordeel de aanspanning niet in overeenstemming is met wat van een deelnemer verwacht en verlangd wordt. Indien naar het oordeel van de Stichting Fraeylema Koetsentocht Slochteren de aanspanning een gevaar kan opleveren voor inzittenden, publiek of andere deelnemers, kan uitsluiting eveneens volgen. Gronden kunnen bijvoorbeeld zijn: de slechte conditie van het paard, de kwaliteit van het tuig of de onervarenheid van paard(en) en/of koetsier.

Wettelijke regels

Deelnemers aan de Fraeylema koetsentocht zijn net als bij andere evenementen waarbij paarden betrokken zijn gehouden aan de wet. Dat will zeggen dat uw paard(en) gechipt moeten zijn en dat u op het moment dat u uw paard(en) vervoert u het paardenpaspoort voor de desbetreffende paard(en) bij u moet hebben. Doormiddel van het paspoort moet u ook kunnen aantonen dat het paard volgens de voorschriften gevaccineerd is.
In samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de Politie en soms de Douane wordt door de Algemene Inspectiedienst (AID) regelmatig gecontroleerd op de naleving van regels op het gebied van veevervoer en verkeersregels. Evenementen, wedstrijden en paardenmarkten zijn populaire momenten voor dit soort inspecties. Sinds 2005 geldt er een lik op stuk-beleid. Er gelden fikse boetes voor het niet hebben van een paardenpaspoort. Bovendien mag u niet deelnemen aan het evenement. Indien u door wettelijke controle uitgesloten van deelname,kunnen geen aanspraken gemaakt worden op eventuele vergoeding van gemaakt kosten etc.

Verdere vragen?

Voor verdere vragen over bovenstaande kunt u zich wenden tot:
Nelly Boer
Hoofdweg 170
9628 CT Siddeburen
088 88 55 011
info@fraeylemakoetsentocht.nl